Меморандум на участниците в кръглата маса „Предизвикателствата пред отварянето на досиетата в България”

| ISSN-1310-3911,

М Е М О Р А Н Д У М

на участниците в кръглата маса
„Предизвикателствата пред отварянето на досиетата в България”,
проведена на 29 октомври 2013 г. в Народното събрание
Ние, участниците в кръглата маса настояваме:

1. 42-то Народно събрание и управляващите да  се придържат неотклонно към постигнатия обществен консенсус за отваряне на архивите на бившите тоталитарни комунистически служби, чийто израз е приетият през 2006 г. Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

2. Да се развива без отстъпления заложената в закона политика на прозрачност и гарантиране правото на информиран избор на гражданите и обществото по отношение на лица, заемащи публични длъжности и осъществяващи публични дейности. Смятаме за категорично увреждащи правото на гражданите за достъп до информация и информиран избор, така и в разрез с обществения интерес всякакви законодателни промени, целящи затварянето на определени досиета.

3. Парламентарно представените политически сили да потвърдят заявената през 2006 г. политическа воля процесът на разкриване на сътрудниците на тоталитарните служби да продължи, като осигурят необходимите средства за това и да се въздържат от предприемането на каквито и да е ограничения или пречки пред нормалното функциониране  на комисията по досиетата поне до изтичането на мандата й през 2017 г.

4. Смятаме за необходимо за широката информираност на гражданското общество приложното поле на закона да се  разшири към осветляването на лица, заемащи позиции в сектори като „Енергетика” и други монополи в сферата на обществените услуги.