“Ние сме ка­то в зат­вор”

| Ирина Недева,

По­ред­на­та дис­ку­сия вър­ху близ­коиз­точ­ния кон­фликт на те­ма “Бъ­де­ще­то на Из­рае­ло-Па­лес­тин­ския кон­фликт: Тен­ден­ции, зас­яга­щи Път­на­та кар­та за мир” бе ор­га­ни­зи­ра­на от Ат­лан­ти­чес­кия клуб в Бъл­га­рия, БХК и По­солс­тво­то на Па­лес­ти­на. Спе­циа­лен гост бе д-р Ка­мал Ал Ша­ра­фи - съ­вет­ник на пре­зи­ден­та Мах­муд Аба­с.

По­се­ще­ние­то му е по по­ка­на на БХК. Д-р Ал Ша­ри­фи се срещ­на с ом­буд­сма­на г-н Ги­ньо Га­нев, със за­мес­тник-ми­нис­тъ­ра от МВнР г-н Феим Чау­шев, с пре­зи­дент­ския съ­вет­ник По­ли­на По­по­ва, как­то и с чле­но­ве на Ко­ми­сия­та по пра­ва­та на чо­ве­ка в НС.

Дис­ку­сия­та в “Ше­ра­тон­” илю­стри­ра ус­та­но­ве­ния ве­че стил на за­дъл­жи­тел­но тър­се­не на ба­ланс - щом има па­лес­тин­ци за­дъл­жи­тел­но трябва да при­със­тват и из­раел­ци. В слу­чая, то­ва е вто­рият сек­ре­тар на По­солс­тво­то в Из­раел г-н Ури Рез­ник. Та­ка е навс­якъ­де в уни­фи­ци­ра­но­то прос­транс­тво на обе­ктив­на­та и ху­ман­но ор­иен­ти­ра­на меж­ду­на­род­на об­щност и дип­ло­ма­ция.

Д-р Ка­мал Ал Ша­ра­фи за­вър­шва ме­ди­ци­на в Плов­див през 1986. Ид­вал е мно­гок­рат­но в Бъл­га­рия, тъй ка­то е же­нен за бъл­гар­ка. При­над­ле­жи към он­зи кръг от па­лес­тин­ци, кои­то пре­ди про­ме­ни­те по­лу­ча­ват об­ра­зо­ва­ние­то си у нас, а след то­ва правят про­фе­сио­нал­на и по­ли­ти­чес­ка ка­рие­ра в род­на­та си земя.

10 го­ди­ни е де­пу­тат в па­лес­тин­ския пар­ла­мент. Ми­нис­тър на здра­вео­паз­ва­не­то на па­лес­тин­ска­та ав­то­но­мия за из­вес­тно вре­ме, в мо­мен­та д-р Ал Ша­ра­фи е съ­вет­ник на па­лес­тин­ския пре­зи­дент Мах­муд Аба­с по чо­веш­ки­те пра­ва. Те са клю­чо­ва об­ласт за ав­то­но­мия­та, за­що­то след ка­то всич­ки по­мо­щи за па­лес­тин­ска­та ав­то­но­мия бяха спре­ни след из­бо­ри­те ми­на­ла­та го­ди­на, спе­че­ле­ни от ра­ди­кал­но­то дви­же­ние Ха­мас, еди­нстве­но по ху­ма­ни­тар­на ли­ния и чо­веш­ки пра­ва мо­же да се мис­ли за някак­во на­соч­ва­не на фи­нан­со­ва под­кре­па.

- Kак­во се про­меня след пос­лед­но­то спо­ра­зу­ме­ние меж­ду Фа­тах и Ха­мас в Ме­ка [1]? Ако не се лъ­жа, та­ко­ва спо­ра­зу­ме­ние се оча­ква­ше още пре­ди от­вли­ча­не­то на из­раел­ския вой­ник да пов­ле­че всич­ко от­но­во в по­роч­ния кръг на на­си­лие­то и взаим­на­та аг­ре­сия? Всъщ­ност Ха­мас приз­на­ва ли Из­раел­ска­та дър­жа­ва, не­що кое­то се пос­тавя ка­то ус­ло­вия от го­ле­ми­те на меж­ду­на­род­на­та сце­на и не­що, кое­то про­ти­во­ре­чи на ус­та­ва на ра­ди­кал­на­та ор­га­ни­за­ция?

-То­ва спо­ра­зу­ме­ние от­го­варя на изи­сква­ния­та на “чет­вор­ка­та” [2] и за пръв път ста­ва меж­ду Ал Фа­тах и дви­же­ние­то Ха­мас, за­що­то те за пръв път се спо­ра­зумя-ват за сфор­ми­ра­не на пра­ви­телс­тво на на­цио­нал­но­то еди­нство и са съг­ла­су­ва­ли до­се­га под­пи­са­ни­те спо­ра­зу­ме­ния. Мое­то мне­ние е, че след то­ва спо­ра­зу­ме­ние в Ме­ка, чет­вор­ка­та няма пра­во да изи­сква по­ве­че ни­що от па­лес­тин­ци­те.

- Как­ва е ва­ша­та прог­но­за, ко­га мо­же да се оча­ква пра­ви­телс­тво, кое­то да по­лу­чи меж­ду­на­род­на под­кре­па?

- Мисля, че дру­га­та сед­ми­ца ще има­ме ус­пех и ще об­явим то­ва пра­ви­телс­тво.

- Ка­же­те по­ве­че за са­мия вас-10 го­ди­ни сте де­пу­тат в па­лес­тин­ския пар­ла­мент, ле­кар сте по про­фе­сия, учи­л сте в Бъл­га­рия. В мо­мен­та сте съ­вет­ник на пре­зи­ден­та Мах­муд Аба­с в клю­чо­ва­та сфе­ра по чо­веш­ки пра­ва? Как оце­нява­те та­зи по­зи­ция във ва­шия по­ли­ти­чес­ки път?

- Учи­х в Бъл­га­рия. Осъ­щес­тви­х меч­та­та си да го нап­равя през 1979 г. За­вър­ших ме­ди­ци­на в Плов­див през 1986 г. След то­ва ра­бо­тих ка­то ле­кар в струк­ту­ри­те на ООН и след то­ва се кан­ди­да­ти­рах за из­бо­ри­те. Бях 10 го­ди­ни в па­лес­тин­ския пар­ла­мент. Бил съм пред­се­да­тел на ко­ми­сия­та по пра­ва­та на чо­ве­ка и ми­нис­тър на здра­вео­паз­ва­не­то, съ­вет­ник по пра­ва­та на чо­ве­ка и граж­дан­ско­то об­щес­тво. То­ва по­каз­ва вни­ма­ние­то, кое­то се от­реж­да на те­ма­та пра­ва на чо­ве­ка в па­лес­тин­ския пар­ла­мент и от па­лес­тин­ския пре­зи­дент. За­що­то ние сме на­ро­дът с на­ру­ше­ни пра­ва от де­сет­ки го­ди­ни.

- А как­во е по­ло­же­ние­то в мо­мен­та с на­ру­ша­ва­не­то на чо­веш­ки пра­ва в ав­то­но­мия­та и в оку­пи­ра­ни­те те­ри­то­рии?

- В оку­пи­ра­ни­те те­ри­то­рии има на­ру­ше­ния на всич­ки­те меж­ду­на­род­ни за­ко­ни и нор­ми. Па­лес­тин­ци­те са на­род под бло­ка­да в мо­мен­та. Ем­бар­го има по меж­ду­на­род­но ре­ше­ние и то­ва е са­ма­та жес­то­кост. Ние сме ка­то в зат­вор. Все още има мно­го аре­сту­ва­ни па­лес­тин­ци в Из­раел (око­ло 10 хил­яди ду­ши) , сред тях има де­пу­та­ти, ми­нис­три, дър­жа­ни в зат­вор не­за­ви­си­мо от иму­ни­те­та им. На па­лес­тин­ска земя ста­ват прес­тъп­ни ра­бо­ти, на кои­то ни­кой не об­ръ­ща вни­ма­ние.

За­то­ва кри­ти­ку­ва­ме и об­вин­ява­ме све­тов­ни­те по­ли­ти­ци в дву­ли­чие. Има­ме ре­зо­лю­ции­те на ООН, ос­но­ва­ни на меж­ду­на­род­на­та за­кон­ност от де­сет­ки го­ди­ни на­зад и на меж­ду­на­род­на­та аре­на при­помн­яме те­зи ре­зо­лю­ции. Но, ни­кой не ги из­пълн­ява спрямо па­лес­тин­ци­те. Ако се случ­ва на дру­ги на­ро­ди све­тът реа­ги­ра и приз­на­ва спра­вед­ли­ва­та кау­за на за­сег­на­тия, но не и в слу­чая с моя на­род.

На па­лес­тин­ска земя има воен­ни ба­рие­ри меж­ду гра­до­ве­те. Са­мо на За­пад­ния бряг има око­ло 500 воен­ни ба­рие­ри. Има ед­на сте­на, коя­то во­ди до миг­ри­ра­не­то на де­сет­ки хил­яди па­лес­тин­ци от собс­тве­на­та им земя. Има мно­го въп­ро­си, кои­то изи­сква­т све­тът да ви­ди те­зи на­ру­ше­ния - от чо­веш­ка, ху­ман­на точ­ка, а не от глед­на­та точ­ка на под­чи­не­ние­то на аме­ри­кан­ска­та воля, коя­то от­го­варя са­мо на ин­те­ре­си­те на из­раел­ско­то пра­ви­телс­тво.

Ние сме си­гур­ни, че бла­го­денс­твие­то на ре­гио­на не мо­же да ста­не са­мо чрез за­чи­та­не­то на ин­те­ре­си­те на ед­на дър­жа­ва, а са­мо чрез да­ва­не­то и приз­на­ва­не­то на пра­ва­та на на­ро­ди­те от ре­гио­на. Има­ме ед­на спра­вед­ли­ва кау­за и сме си­гур­ни, че ще пос­тиг­нем ре­зул­тат и ще праз­ну­ва­ме на­шия праз­ник за ос­во­бож­де­ние­то как­то Бъл­га­рия праз­ну­ва се­га и наис­ти­на поз­драв­явам прия­тел­ския бъл­гар­ски на­род за то­зи праз­ник и ка­то чо­век, кой­то е учи­л тук съз­на­вам кол­ко е пла­ти­ла Бъл­га­рия със свои­те си­но­ве ...

- Във ва­ша­та ком­пе­тен­тност е на­ру­ша­ва­не­то на чо­веш­ки­те пра­ва на па­лес­тин­ци в зат­во­ри в дру­ги дър­жа­ви, но по де­ло­то сре­щу бъл­гар­ски­те ме­ди­цин­ски сес­три в Ли­бия ве­че 8 го­ди­ни зад ре­шет­ки­те е и па­лес­тин­ският ле­кар Аш­раф . Ка­къв е не­го­вият ста­тут, па­лес­тин­ски граж­да­нин ли е той? И заг­ри­же­ни ли сте кон­крет­но за не­го­ва­та уча­ст?

- То­зи въп­рос е ин­те­ре­сен и ра­зу­мът изи­сква да не раз­дел­яме то­ва де­ло на две мес­та и аз съм си­гу­рен, че бъл­гар­ският на­род мис­ли и се гор­дее с па­лес­тин­ския ле­кар Аш­раф, за­що­то не­го­ви­те по­зи­ции са спра­вед­ли­ви и с ис­ти­на­та. И ние се гор­деем с не­го. Ка­то па­лес­тин­ци се ин­те­ре­су­ва­ме от всич­ки по­доб­ни на­ру­ше­ния и сме си­гур­ни, то­ва пра­во трябва да го има все­ки чо­век, не­за­ви­си­мо от ет­нос или ре­ли­гия. Ние се опитва­ме да за­щи­та­ва­ме всич­ки, кои­то са тре­ти­ра­ни с жес­то­кост. Ние под­дър­жа­ме мне­ние­то на Бъл­га­рия по то­зи ог­ро­мен проб­лем с ли­бий­ско­то пра­во­съ­дие, ре­ше­ние­то на кое­то се­риоз­но за­късн­ява. В съ­що­то вре­ме оце­нява­ме и по­ло­же­ние­то на пос­тра­да­ли­те деца и сме длъж­ни да по­ма­га­ме за спи­ра­не­то на раз­прос­тра­не­ние­то на та­ки­ва бо­лес­ти и в Ли­бия и навс­якъ­де.

Въп­ро­сът не се от­нася са­мо до Бъл­га­рия и до Па­лес­ти­на, а до всич­ки, кои­то апе­ли­ра­т за пра­ва­та на чо­ве­ка. Мно­го дър­жа­ви уча­ства­т в та­зи бит­ка и някои от ара­бски­те стра­ни, но не ис­кат да из­ли­за то­ва в пре­са­та, за да мо­же да се стиг­не до спра­вед­ли­во ре­ше­ние на то­зи въп­рос. Има дви­же­ния в Па­риж за от­мяна на смър­тно­то на­ка­за­ние. Пак ще ка­жа, па­лес­тин­ци­те сме мно­го, мно­го чувс­тви­тел­ни за пра­ва­та на чо­ве­ка, за­що­то на­ру­ше­ния­та им па­дат вър­ху нас все­ки ден. Смър­тно­то на­ка­за­ние, нап­ри­мер, се прак­ти­ку­ва все­ки ден от из­раел­ски­те вой­ни­ци, ко­га­то стрелят сре­щу въз­рас­тни­те хо­ра и де­ца­та. Те прак­ти­ку­ват смър­тна при­съ­да без съ­ди­ли­ща и без ад­во­ка­ти и без об­ви­не­ние. Об­ви­не­ние­то е, че си па­лес­ти­нец.

Над­явам се да обе­ди­ни­м на­ши­те уси­ли­я. То­ва е най-къ­сият път, за да на­ма­лим стра­да­ния­та. То­ва е ху­ман­но­то ни пос­ла­ние, в кое­то не би­ва да се на­мес­ват по­ли­ти­ка­та и ин­те­ре­си­те, за­що­то чо­ве­кът е цен­ност, коя­то трябва да ува­жа­ва­ме.

- Как оце­нява­те при­зи­ва на френ­ския вън­шен ми­нис­тър да се по­мог­не на Мах­муд Аба­с? Да има ху­ма­ни­тар­на по­мощ, под как­ва фор­ма па­лес­тин­ци­те я оча­ква­т?

- Не е са­мо до ху­ма­ни­тар­на­та по­мощ, а до вди­га­не­то на ем­бар­го­то, на бло­ка­да­та сре­щу це­лия на­род, за­що­то няма по­вод. В та­ка на­ре­че­на­та “чет­вор­ка” Ру­сия об­яви своя­та по­зи­ция ясно, съ­що и ООН, кои­то са зад нас, как­то и мно­го дър­жа­ви от ЕС. Трябва да се ува­жа­ва пра­во­то на на­ро­ди­те. За­що­то наис­ти­на има двоен стан­дарт, а не е чес­тно всич­ко да се съоб­раз­ява са­мо с ин­те­ре­си­те на ед­на сил­на ядре­на дър­жа­ва ка­то Из­раел.

- Яс­на ли е бъ­де­ща­та фор­му­ла на пра­ви­телс­тво­то на Фа­тах и Ха­мас?

- Да, на­пъл­но - ще има 9 ми­нис­три на Ха­мас, 6 на Ал Фа­тах , 4 на дру­ги­те от­ряди и 5 на не­за­ви­си­ми­те и на т.нар.ми­нис­три без пор­тфей­ли. То­ва е па­лес­тин­ско­то съ­жи­телс­тво.

- За да има мир къ­де ми­на­ват от­стъп­ки­те? - Ние приз­на­ва­ме всич­ки­те спо­ра­зу­ме­ния с И­зраел, но тя се дър­жи ка­то дър­жа­ва из­вън за­ко­на, ка­то не приз­на­ва ни­то ед­на ре­зо­лю­ция от 50 го­ди­ни на­сам.За да има мир трябва да има приз­на­ние от всяка стра­на на дру­га­та, но Из­раел до­се­га не приз­на­ва пра­ва­та на па­лес­тин­ския на­род. Без то­ва приз­на­ва­не ми­рът ще е тру­ден, а ние ис­ка­ме да сто­рим бъ­де­ще­то на на­ши­те де­ца и на тех­ни­те де­ца и да не се пре­мес­тва то­зи огъ­н от на­ши­те мес­та по све­та. Интервюто взе: Ирина Недева


[1] На 8.02.2007 г. па­лес­тин­ски­те фрак­ции под­пи­са­ха в Ме­ка спо­ра­зу­ме­ние за със­тав­яне на пра­ви­телс­тво на на­цио­нал­но­то еди­нство. обратно
[2] Четворката”, или “близкоизточният квартет” е образуван от САЩ, Русия, ЕС и ООН обратно