Ев­ро­пей­ски де­пу­та­ти осъ­жда­т неп­риз­на­ва­не­то на ОМО "Или­нде­н" - ПИ­РИН

| Емил Коен,

Ев­ро­пей­ският сво­бо­ден ал­ианс (ЕСА), обе­ди­не­ние на мно­го мал­цинс­тве­ни и ре­гио­нал­ни пар­тии от Ев­ро­па, раз­прос­тра­ни дек­ла­ра­ция по по­вод неот­дав­наш­ния от­каз на Со­фий­ския град­ски съд (СГС) да ре­гис­три­ра по­ли­ти­чес­ка­та пар­тия ОМО "Или­нде­н" ПИ­РИН. ЕСА има пет де­пу­та­ти в Ев­ро­пей­ския пар­ла­мент (ЕП) и е член на фрак­ция­та "Ев­ро­пей­ски сво­бо­ден ал­ианс/Зе­ле­ни", коя­то има 42 мес­та. По-до­лу пуб­ли­ку­ва­ме с из­вес­тни сък­ра­ще­ния тек­ста на из­явле­ние­то:

Бъл­га­рия за­бавя раз­ви­тие­то на де­мок­ра­ция­та чрез пре­неб­рег­ва­не­то на пос­та­нов­ле­ния­та на Ев­ро­пей­ския съд по пра­ва­та на чо­ве­ка.

Брюк­сел, 7 сеп­тем­ври 2007 г. - Още вед­нъж Бъл­га­рия до­ка­за свое­то пъл­но не­за­чи­та­не на чо­веш­ки­те пра­ва и ев­ро­пей­ско­то пра­во. В днеш­но­то си пис­мо до Ев­ро­пей­ска­та ко­ми­сия (ЕК), до Съ­ве­та на Ев­ро­па (СЕ) и до бъл­гар­ския пре­зи­дент ЕСА из­раз­ява по­зи­ция­та си към пос­лед­ния ор­га­ни­зи­ран от дър­жа­ва­та ан­ти­де­мок­ра­ти­чен акт по от­но­ше­ние на ней­но­то гол­ямо ма­ке­дон­ско мал­цинс­тво.

СГС от­но­во от­ка­за да ре­гис­три­ра пар­тия­та на ма­ке­дон­ско­то мал­цинс­тво ОМО “И­лин­ден” - ПИ­РИН, въп­ре­ки ре­ше­ние­то на Ев­ро­пей­ския съд по чо­веш­ки­те пра­ва от ок­том­ври 2005 г., кой­то пос­та­но­ви пар­тия­та да бъ­де не­за­бав­но ре­гис­три­ра­на (с ре­ше­ние от 20 ок­том­ври 2005 г. по де­ло­то ОМО “И­лин­ден” ПИ­РИН и дру­ги сре­щу Бъл­га­рия, жал­ба № 59489/00, Ев­ро­пей­ският съд по пра­ва­та на чо­ве­ка (ЕС­ПЧ) на­ме­ри, че заб­ра­на­та на пар­тия­та от Кон­сти­ту­цион­ния съд на­ру­ша­ва член 11 от Ев­ро­пей­ска­та кон­вен­ция и при­съ­ди на жал­бо­по­да­те­ли­те обе­зще­те­ние, бел. прев.). Жал­ба­та сре­щу то­ва ре­ше­ние на СГС е бло­ки­ра­на с цел да поп­ре­чи на ре­гис­тра­ция­та на пар­тия­та за уча­стие в мес­тни­те из­бо­ри в Бъл­га­рия, коя­то прик­люч­ва на 12 сеп­тем­ври. Всич­ки влас­ти от­но­во си сът­руд­ни­чат в опи­та да поп­ре­чат на пар­тия­та да уча­ства на из­бо­ри­те.

От ми­на­ла­та го­ди­на Бъл­га­рия уси­ли прес­лед­ва­ния­та на ма­ке­дон­ско­то си мал­цинс­тво и уве­ли­чи крещ­яща­та си ра­сис­тка кам­па­ния сре­щу не­го, включ­ва­ща кле­ве­ти, раз­прос­тран­ява­ни от ме­дии­те, при­зи­ви на бъл­гар­ски по­ли­ти­ци ма­ке­дон­ци­те “да бъ­дат зас­трел­ва­ни на ули­ци­те­” и “из­го­не­ни от Бъл­га­рия”, как­то и сплаш­ва­не от стра­на на по­ли­ция­та към чле­но­ве­те на ОМО “И­лин­ден” ПИ­РИН, че ще бъ­дат аре­сту­ва­ни или де­пор­ти­ра­ни, че ще за­губят граж­данс­тво­то си, че ще бъ­дат уво­лне­ни от ра­бо­та и до­ри ек­зе­ку­ти­ра­ни.

ЕСА при­зо­ва­ва меж­ду­на­род­на­та об­щност и ЕС да осъ­дят ор­га­ни­зи­ра­ни­те от бъл­гар­ска­та дър­жа­ва ак­то­ве на по­тис­ка­не и нас­тоя­ва Бъл­га­рия не­за­бав­но да приз­нае ней­но­то гол­ямо ма­ке­дон­ско мал­цинс­тво, как­то и да му поз­во­ли да се пол­зва от чо­веш­ки­те си пра­ва, кои­то са га­ран­ти­ра­ни от всич­ки меж­ду­на­род­ни кон­вен­ции по пра­ва­та на чо­ве­ка. Ние ис­ка­ме ЕК да от­бе­ле­жи то­ва крещ­ящо на­ру­ше­ние в своя мо­ни­то­рин­гов док­лад за по­ло­же­ние­то в Бъл­га­рия след при­съе­дин­ява­не­то.

Из­точ­ник:
Прес­служ­ба­та на Ев­ро­пей­ския сво­бо­ден ал­ианс:
http://www.e-f-a.org/news.php?id=362