Дек­ла­ра­ция на УС на БМК

| Български хелзински комитет,

Във връз­ка с нах­лу­ва­не­то на Во­лен Си­де­ров, чле­но­ве и сим­па­ти­зан­ти на “А­та­ка” (над 100 чо­ве­ка) в ре­дак­ции­те на вес­тни­ци­те “24 ча­са” и “168 ча­са” УС на БМК:

- из­раз­ява со­ли­дар­нос­тта си с по­тър­пев­ши­те жур­на­лис­ти

-осъ­жда по­ред­ния опи­т за на­ме­са на бъл­гар­ски по­ли­ти­ци в ра­бо­та­та на ме­дии­те, кой­то се от­ли­ча­ва с от­кро­ве­на­та си бру­тал­ност и съз­да­ва пре­це­дент не са­мо в на­ша­та прак­ти­ка.

Пре­це­ден­тът по­каз­ва, че след 17 го­ди­ни де­мок­ра­ция зап­ла­хи­те и фи­зи­чес­ка­та раз­пра­ва про­дъл­жа­ват да се ар­гу­мент в об­щес­тве­ни­те от­но­ше­ния и тен­ден­ция­та до­ри се за­сил­ва; че тя, ос­вен от кри­ми­нал­ни­те, тръг­ва и от по­ли­ти­чес­ки­те сре­ди и пар­тия “А­та­ка” е ней­но­то но­во ли­це.

Заед­но с то­ва БМК ви­на­ги e за­щи­та­ва­ла оне­зи, кои­то се чувс­тват за­сег­на­ти от ме­дии­те, но еди­нстве­но спо­ред ле­гал­ни­те про­це­ду­ри на са­мо­ре­гу­ла­ция­та и ре­гу­ла­ция­та, а те в пе­ча­та са три - пра­во на от­го­вор, жал­ба до Ети­чни­те ко­ми­сии и съ­де­бен иск. Дру­го­то е на­си­лие.

В то­зи сми­съл за­щи­та­та пък на са­ма­та жур­на­лис­ти­ка е еди­нстве­но в ле­гал­ни­те про­фе­сио­нал­ни про­це­ду­ри - тър­се­не на ис­ти­на­та, ко­рек­тност на ин­фор­ма­ция­та, плу­ра­ли­зъм на мне­ния­та. Дру­го­то пак е на­си­лие.

Из­вес­тно е, че на­си­лие­то по­раж­да на­си­лие и дълг на не­за­ви­си­ми­те ме­дии е да пре­къс­нат по­роч­ния кръг. Друг ед­ва ли ще го сто­ри.

Геор­ги Ло­за­нов,
Пред­се­да­тел на УС