Обектив

Резултати

“Ове­рга­з” ще съ­ди вес­тни­ци­те на Ире­на Кръс­те­ва за кле­ве­та, Български хелзински комитет,

Юри­сти­те на “Ове­рга­з” са под­гот­ви­ли и ще вне­сат в съ­да че­ти­ри ис­ко­ви мол­би сре­щу вес­тни­ци­те “Мо­ни­тор”, “Те­лег­раф”, “Екс­прес” и “По­ли­ти­ка”, собс­тве­ност на “Но­ва бъл­гар­ска ме­дий­на гру­па”, съоб­щи­ха от ком­па­ния­та в офи­циал­но пис­мо до ме­дии­те.

Дър­жав­на­та ма­ши­на впрег­на­та за зак­ри­ва­не­то на еди­н биз­нес и еди­н вес­тник, Български хелзински комитет,

Пър­во­на­чал­но по вну­ше­ние и по­ръч­ка на дър­жав­ния гла­ва Геор­ги Пър­ва­нов, а след то­ва ди­рек­тно от са­мия не­го

Бъл­гар­ска­та по­ли­ция още не се схва­ща ка­то га­рант на пра­ва­та на граж­да­ни­те., интервю на Дра­го­мир Ива­но­в,

При пър­вия си пуб­ли­чен син­ди­ка­лен про­тест, за­поч­нал в края на ми­на­ла­та го­ди­на, бъл­гар­ски­те по­ли­цаи по­тър­си­ха и меж­ду­на­род­на под­кре­па.