Обектив

Резултати

Масова смърт на цивилни предизвиква разследване на американските сили, Марта Методиева ,

Най-ста­рият аме­ри­кан­ски вой­ник в Аф­га­нис­тан при­зо­ва­ва Пен­та­го­на да раз­след­ва твър­де­ние­то, че по­ве­че от 90 ци­вил­ни са би­ли уби­ти при аме­ри­кан­ски въз­ду­шен уда­р

Грузия да приеме споразумението за отказ от употреба на касетъчни муниции, Марта Методиева ,

Хю­ман Райтс Уоч об­яви, че гру­зин­ско­то пра­ви­телство е из­пол­зва­ло ка­се­тъч­ни му­ни­ции по вре­ме на въо­ръ­же­ния кон­фликт през ав­густ

Китай: Преди започването на параолимпийските игри, хората в неравностойно положение са дискриминирани, Марта Методиева ,

В на­ве­че­рие­то на за­поч­ва­не­то на па­рао­лим­пий­ски­те иг­ри в Пе­кин Хю­ман Райтс Уоч съоб­щи, че въп­ре­ки ско­рош­ни­те по­зи­тив­ни стъп­ки, дис­кри­ми­на­ция­та сре­щу хо­ра­та с ув­реж­да­ния в Ки­тай про­дъл­жа­ва