Обектив

Резултати

Ра­до­ван Ка­ра­джич е аре­сту­ва­н в Бел­град, Марта Методиева ,

Бив­шият ли­дер на бос­нен­ски­те сър­би Ра­до­ван Ка­ра­джич, из­дир­ван за­ра­ди пла­ни­ра­не и по­ръч­ва­не на най-го­ле­ми­те зверс­тва в Ев­ро­па от Вто­ра­та све­тов­на вой­на на­сам, е аре­сту­ва­н в Бел­град след 11-го­диш­но из­дир­ва­не

Дарфур: Международният криминален съд се задейства срещу суданския лидер Об­ви­не­ния­та сре­щу ал-Ба­шир са се­риоз­на крач­ка към прек­рат­ява­не­то на без­на­ка­за­нос­тта, Марта Методиева ,

В свое из­явле­ние Меж­ду­на­род­ният кри­ми­на­лен съд ка­за, че мол­ба­та за за­по­вед за за­дър­жа­не, от стра­на на про­ку­ро­ра от Меж­ду­на­род­ния кри­ми­на­лен съд, е се­риоз­на крач­ка към прек­рат­ява­не­то на без­на­ка­за­нос­тта на жес­то­ки­те прес­тъп­ле­ния в Дар­фур

Когато мирните преговори подронват справедливостта, Марта Методиева ,

Дип­ло­ма­ти, съ­дии, ад­во­ка­ти, ак­ти­вис­ти за чо­веш­ки пра­ва и чле­но­ве на неп­ра­ви­телс­тве­ни ор­га­ни­за­ции от­беля­зват 10-го­диш­ни­на от спо­ра­зу­ме­ние­то, кое­то уч­ре­ди Меж­ду­на­род­ния кри­ми­на­лен съд

Китай: Нарушени са правата на медиите, които ще отразяват олимпийските игри, Марта Методиева ,

В док­ла­да си от 07.07.2008 г. Хю­ман Райтс Уоч твър­ди, че ки­тай­ско­то пра­ви­телс­тво про­дъл­жа­ва да пре­чи и зап­лаш­ва пред­ста­ви­те­ли на ме­дии­те, въп­ре­ки не­кол­кок­рат­ни­те обе­ща­ни­я да се пре­мах­нат ог­ра­ни­че­ния­та вър­ху жур­на­лис­ти­те пре­ди Оли­мпий­ски­те иг­ри