Обектив

Резултати

Иран: Позволете на затворените да получават медицинска помощ, Марта Методиева ,

Хю­ман Райтс Уоч при­зо­ва­ва ира­нски­те влас­ти не­за­бав­но да да­дат на три­ма мъ­же, за­дър­жа­ни по по­ли­ти­чес­ки при­чи­ни, дос­тъп до под­ход­яща ме­ди­цин­ска по­мощ.

THE INDEPENDENT Върховният съд осъжда Гуантанамо, Марта Методиева ,

Hай-вис­шият аме­ри­кан­ски съд на­не­се ка­тас­тро­фа­лен уда­р на по­ли­ти­ка­та на Джордж Буш да за­дър­жа в за­ли­ва Гуан­та­на­мо за­по­доз­ре­ни в те­ро­ри­зъм, без пов­диг­на­то об­ви­не­ние.

САЩ: Напускането на Съвета за правата на човека към ООН предава жертвите на насилие, Марта Методиева ,

Спо­ред Хю­ман Райтс Уоч ре­ше­ние­то на САЩ да от­тег­ли ан­га­жи­мен­та си от Съ­ве­та за пра­ва­та на чо­ве­ка към ООН е изо­став­яне на за­щит­ни­ци­те на пра­ва­та на чо­ве­ка и жер­тви­те на злоу­пот­ре­би с тях.

Петгодишната липса на правосъдире за сексуално насилие в Дарфур, Марта Методиева ,

През пет­те го­ди­ни въо­ръ­жен кон­фликт в су­дан­ския ре­гион Дар­фур же­ни­те и мо­ми­че­та­та в ла­ге­ри­те за из­се­ле­ни в гра­до­ве­те и сел­ски­те ра­йо­ни ос­та­ват из­клю­чи­тел­но уя­зви­ми за сек­суал­но на­си­лие

Простете г-н Президент, но наследството ви е по-ужасно, отколкото си мислите, Марта Методиева ,

Г-н Пре­зи­дент, бъ­де­те спо­коен, че въп­ре­ки ду­ми­те ви пред “Таймс Он­лайн”, няма да бъ­де­те пом­нен са­мо ка­то пре­зи­ден­та подс­тре­ка­тел на вой­ни: “Виж­те, гле­дай­ки на­зад, мо­жех да из­пол­звам друг тон.” Раз­ли­чен тон? Мис­ли­те ли?