Обектив

Резултати

ЕС: Из­пол­зва­не­то на но­ви въз­мож­нос­ти за ока­зва­не на на­тиск вър­ху Ру­сия за Чечения, Марта Методиева ,

През пос­лед­ни­те три го­ди­ни Ев­ро­пей­ският съд за чо­веш­ки пра­ва оп­ре­де­ли Ру­сия ка­то от­го­вор­на за теж­ки по­се­га­телс­тва сре­щу чо­веш­ки­те пра­ва в Чечения

Депортационната политика на Великобритания е поставена под въпрос от съда, Марта Методиева ,

По­ли­ти­ка­та на Ве­ли­коб­ритания за “де­пор­ти­ра­не с уве­ре­ния­” бе пос­та­ве­на под въп­рос от ре­ше­ния­та на Апе­ла­цион­ни­я съд на Ан­глия и Уел­с за две клю­чо­ви де­ла. То­ва на Абу Ка­та­да, йор­да­нец, и на два­ма ли­бий­ци.

Децата на войната в Дарфур Призи­в за ефе­ктив­на­та за­щи­та на де­ца­та в Дар­фур от ми­роо­паз­ва­щи­те си­ли на ООН и Аф­ри­кан­ския съюз, Марта Методиева ,

Ми­роо­паз­ва­щи­те си­ли на ООН и Аф­ри­кан­ския съюз за­поч­на­ха дей­нос­тта си в Дар­фур на 31.12.2007 г., но за де­ца­та от ре­гио­на си­туа­ция­та поч­ти не се е про­ме­ни­ла

Йохан Хари: Бой­ко­ти­ра­не­то на Oлим­пий­ски­те иг­ри в Пе­кин мо­же да е без­ре­зул­тат­но, но ето ед­но пред­ло­же­ние, кое­то мо­же да пос­тиг­не не­що, Марта Методиева ,

По ули­ци­те на Лон­дон ки­тай­ският ре­жим нау­чи бо­лезне­но ясно, че оли­мпий­ския­т ло­зунг: “Е­дин свят, ед­на меч­та” - е ис­ти­на

Ру­мъ­ния от­но­во по­ка­за, че е за­гър­би­ла ко­му­низ­ма, Ека­те­ри­на По­по­ва,

За раз­ли­ка от се­вер­на­та си съ­сед­ка, Бъл­га­рия, ма­кар и ев­ро­пей­ска, все още се стра­ху­ва от ко­му­нис­ти­чес­кия гняв и слу­жи на чуж­ди ин­те­ре­си