Обектив

Резултати

Израелската армия блокира доставки за Газа, Марта Методиева ,

По­ве­че от ед­на сед­ми­ца из­раел­ска­та ар­мия на­пъл­но е бло­ки­ра­ла дос­тав­ка­та на спеш­но оча­ква­на­та ху­ма­ни­тар­на по­мощ и ме­ди­цин­ски средс­тва за Иви­ца­та Га­за.

Предстоящият дневен ред на новия президент Обама, Марта Методиева ,

Из­бра­ният за пре­зи­дент Ба­рак Оба­ма ще встъ­пи в длъж­ност във вре­ме, ко­га­то до­ве­рие­то и ефектив­нос­тта на САЩ в бор­ба­та със злоу­пот­ре­би­те с чо­веш­ки­те пра­ва по све­та са се­риоз­но ком­про­ме­ти­ра­ни от дей­ствия­та на аме­ри­кан­ско­то пра­ви­телс­тво

ДЕ-ИН-СТИ-ТУ-ЦИО-НА-ЛИ-ЗА-ЦИЯ, Анета Генова,

“Дър­жа­ва­та все още сри­ча ду­ма­та деин­сти­ту­цио­на­ли­за­ция” - пре­ди 5 го­ди­ни под то­ва заг­ла­вие сто­ли­чен вес­тник пуб­ли­ку­ва раз­каз за случ­ва­що­то се в дет­ския дом в с. Доб­ро­мир­ци

Вятърът на непроменените, Асе­н Ге­нов,

Цен­тъ­рът за проуч­ва­не на но­ви ре­ли­гиоз­ни дви­же­ния про­ве­де кон­фе­рен­ция, оза­гла­ве­на “Ме­то­ди за въз­дей­ствие и ма­ни­пу­ла­ти­вен кон­трол на идей­на и ре­ли­гиоз­на ос­но­ва”