Обектив

Резултати

Испания: Децата мигранти трябва да получават правна помощ, Марта Методиева ,

В свой док­лад Хю­ман Райтс Уоч ала­рми­ра, че уве­ли­ча­ва­щи­те се уси­ли­я на Ис­па­ния да връ­ща об­рат­но неп­рид­ру­же­ни де­ца, влез­ли не­ле­гал­но в стра­на­та, мо­же да ги из­ло­жи на опа­снос­т, мал­тре­ти­ра­не и за­дър­жа­не

За су­хо­то, су­ро­во­то и пла­мъ­ка, кой­то не пра­ви раз­ли­ка по­меж­ду им, Злат­ко Ене­в,

“Ми­лан Кун­де­ра, сту­дент, ро­ден на 1 ап­рил 1929 г. в Бър­но, жи­тел на Пра­га VII, сту­дент­ски об­ще­жи­тия “Крал Ир­жих VI”, дой­де днес в мес­тно­то по­ли­цей­ско уп­рав­ле­ние и нап­ра­ви твър­де­ние по от­но­ше­ние на Ива Ми­лит­ка - сту­ден­тка, жи­вее­ща в съ­ща­та сгра­да ...”

Спа­си­телят в Кри­за­та, Христо Иванов,

Брое­ни дни пре­ди из­бор­ния ден в САЩ всякак­ви прог­но­зи за то­ва кой ще бъ­де но­во­то ли­це на Аме­ри­ка и ще оп­ре­де­ли ней­ния курс във вре­ме на две вой­ни и фи­нан­со­ва кри­за са прос­то ха­зарт