Обектив

Резултати

Децата - геори или жертви на изкуството?, Дискусия за филма "Баклава",

“Ба­кла­ва­” ни вър­на във вре­ме­то, ко­га­то се заб­ран­ява­ше по­каз­ва­не­то на оп­ре­де­ле­ни фил­ми, а да ус­пееш да ги гле­даш бе­ше осо­бе­но пос­ти­же­ние или при­ви­ле­гия