Обектив

Резултати

Руската федерация: Пропуските в Закона за не-правителствените организации стават все по-видими, Марта Методиева ,

По­ве­че от го­ди­на след ка­то за­ко­нът за непра­ви­телс­тве­ни­те ор­га­ни­за­ции бе про­ка­ран в Рус­ка­та фе­де­ра­ция, при­ла­га­не­то му по­ка­за, че е нуж­но да бъ­дат на­не­се­ни спеш­ни про­ме­ни