Обектив

Резултати

Израел/Ливан: Една година по-късно няма справедливост за военните престъпления, Марта Методиева ,

Хю­ман Райтс Уоч опо­вес­ти, че ед­на го­ди­на след започ­ва­не­то на вой­на­та меж­ду Хиз­бо­ла и Из­раел, се­риоз­ни­те на­ру­ше­ния на воен­ни­те за­ко­ни от две­те стра­ни ос­та­ват не­на­ка­за­ни.

Германия: Прекратете усилията да лишите иракчаните от бежански статут, Марта Методиева ,

В пис­мо до гер­ман­ски­те влас­ти Хю­ман Райтс Уоч каз­ва, че Гер­ма­ния не­за­бав­но трябва да спре от­ка­за на бе­жан­ски ста­тут на ира­кски­те бе­жан­ци и да пре­раз­гле­да слу­чаи­те на над 18 000 ира­кча­ни с от­нет ста­тут на бе­жан­ци.

THE INDEPENDENT Поредният ден в Ирак: Убити са още сто бащи, майки и деца, Марта Методиева ,

Ус­тре­мът на САЩ да из­пол­зва аме­ри­кан­ски вой­ско­ви под­креп­ле­ния, за да ус­та­но­ви кон­трол над на­си­лие­то в Ира­к, с це­на­та на мно­го кръв пос­ре­ща своя про­вал в се­ве­рен Ира­к

Пов­ди­га ли се “ро­мския­т въп­рос” на Бал­ка­ни­те за­ра­ди Вто­ра­та све­тов­на вой­на?, Николай Кръстев, БНР,

Ро­ми­те от Сър­бия съоб­щи­ха на об­щес­тве­нос­тта, че чрез тех­ни­те неп­ра­ви­телс­тве­ни ор­га­ни­за­ции в за­пад­на­та ни съсeдка ще се при­съе­динят към съ­деб­ния иск ”Ал­пе­рин про­тив Ва­ти­кан­ска­та бан­ка”

По­ли­ти­ка и мо­рал­на спра­вед­ли­вост, Бой­ко Боев,

В края на ми­на­лия ме­сец сръб­ският пре­зи­дент Бо­рис Та­джич под­не­се на хър­ва­ти­те из­ви­не­ния от име­то на своя на­род за по­не­се­ни­те от тях стра­да­ния по вре­ме на вой­ни­те през 1991-1995 г

Скан­да­ли­те за­ра­ди под­слуш­ва­не са тра­ди­ция, Български хелзински комитет,

От на­ча­ло­то на про­ме­ни­те у нас пре­ди 18 го­ди­ни пе­рио­дич­но из­бух­ват скан­да­ли за­ра­ди неп­ра­во­мер­но под­слуш­ва­не на по­ли­ти­ции жур­на­лис­ти. Те бел­яза­ха ман­да­ти­те на всич­ки пра­ви­телс­тва.