Обектив

Резултати

Съ­дии отхвърл­ят об­ви­не­ния сре­щу за­дър­жа­ни в Гуан­та­на­мо, Марта Методиева ,

Воен­ни съ­дии от­хвър­ли­ха об­ви­не­ния­та сре­щу за­дър­жан в Гуан­та­на­мо, за­що­то бил шо­фьор на Оса­ма бен Ла­ден и сре­щу друг, за ко­го­то се твър­ди, че е уби­л аме­ри­кан­ски вой­ник в Аф­га­нис­тан

При­съ­да раз­шир­ява юри­спру­ден­ция­та на съ­да в Страс­бург в по­ле­то на дис­кри­ми­на­ция­та, Български хелзински комитет,

Ев­ро­пей­ският съд за чо­веш­ки пра­ва произ­не­се при­съ­да по слу­чая на Ше­чич сре­щу Хър­ва­тия, зас­ягай­ки лип­са­та на аде­кват­но раз­след­ва­не на хър­ват­ски­те влас­ти по ра­сис­тки мо­ти­ви­ра­но­то на­па­де­ние сре­щу еди­н ром

Апел на руски правозащитници към лидерите на Г-7, Български хелзински комитет,

Опи­тъ­т от Вто­ра­та све­тов­на вой­на и кон­фрон­та­ция­та с то­та­ли­та­риз­ма пот­вър­жда­ват жиз­не­на­та важ­ност на съб­лю­да­ва­не­то на ос­нов­ни­те чо­веш­ки пра­ва за обе­зпе­ча­ва­не­то на меж­ду­на­род­на­та си­гур­ност

По съветски съг­лас­но, без­глас­но, по­кор­но, Емил Коен,

По­лит­ков­ская пи­ше: “След някол­ко ча­са Пу­тин, ти­пич­ният под­пол­ков­ник от съ­вет­ско­то КГБ, двой­ни­кът на Ака­ки­й Ака­кие­ви­ч, смач­ка­ният ге­рой от “Ши­нел” на Го­гол, ще се въз­ка­чи от­но­во на тро­на на Ру­сия