Обектив

Резултати

„АТАКА“ в Пловдив, Евгени Тодоров,

"АТА­КА" от­кри ев­ро­пей­ска­та си пре­диз­бор­на кам­па­ния в Плов­див. Ако чо­век не знае­ше ка­къв е по­во­дът, ще­ше да по­мис­ли, че се на­ми­ра на чес­тва­не на го­диш­ни­на­та от Ап­рил­ско­то въс­та­ние

Ко­му е нуж­но ро­ми­те да бъ­дат тре­ти­ра­ни са­мо ка­то но­си­те­ли на проб­ле­ми?, Йо­сиф Ну­нев,

По­вод за на­пис­ва­не­то на та­зи ста­тия е от­пе­ча­та­на­та във в-к “Аз-Бу­ки”, брой 12/2007 г., об­ра­зо­ва­тел­на част на из­след­ва­не­то “Ро­ми­те в Бъл­га­рия” , фи­нан­си­ра­но от фон­да­ция “Фрид­рих Ебе­рт”