Обектив

Резултати

Бежанците, които напуснат Ирак, са наша отговорност, Марта Методиева ,

Бри­тан­ска­та по­ли­ти­ка към ира­кски­те бе­жан­ци е не са­мо мо­рал­но не­за­щи­ти­ма, но и не­дал­но­вид­на Тим ПОР­ТИЪС, ста­тия­та е пуб­ли­ку­ва­на в “Ин­ди­пен­дънт”

Полша: Предложение за училищна цензура заплашва основни правила, Марта Методиева ,

Пред­ло­же­ният от пол­ско­то пра­ви­телс­тво за­ко­нопроект да се цен­зу­ри­ра всяко об­съж­да­не на хо­мо­сек­суал­нос­тта в учи­ли­ща­та и дру­ги ака­де­мич­ни ин­сти­ту­ции ще на­ру­ши сво­бо­да­та на сло­во­то и ще поп­ре­чи на сво­бод­ния дос­тъп до ин­фор­ма­ция

Иран: Етническите малцинства са изправени пред нова вълна от нарушения на човешките права, Марта Методиева ,

Ам­нес­ти Ин­тер­не­шъ­нъл е из­клю­чи­тел­но заг­ри­же­на от про­дъл­жа­ва­щи­те на­ру­ше­ния на пра­ва­та на чле­но­ве на ира­нски­те ет­ни­чес­ки мал­цинс­тва, кои­то включ­ват ира­нски азе­рбай­джа­ни, кюр­ди, ба­лу­чи и ара­би

Тангото на държавата с вероизповеданията: Две назад, една напред, Асе­н Ге­нов,

На­пос­ле­дък някои по­ли­ти­ци и дър­жав­ни слу­жи­те­ли пов­ди­гат в ме­дии­те въп­ро­са от­нос­но то­ва, кол­ко лес­на е ре­гис­тра­ция­та на ве­роиз­по­ве­да­ние у нас и кол­ко доб­ре би би­ло да има ог­ра­ни­че­ние по от­но­ше­ние на ми­ни­мал­на­та член­ска ма­са

Ха­га отново раз­де­ли сър­би и мю­сюл­ма­ни, Николай Кръстев, БНР,

При­съ­да­та от Ха­га на Меж­ду­на­род­ния съд ще има мно­го се­риоз­ни пос­ле­ди­ци не са­мо вър­ху дъл­гос­роч­ни­те от­но­ше­ния меж­ду Бел­град и Са­рае­во, но и вър­ху про­це­са на по­ми­ре­ние на Бал­ка­ни­те