Обектив

Резултати

В търсене на толерантността, Вяра Ангелова,

През фев­руа­ри со­цио­ло­гичес­ка­та аге­нци­я “Ал­фа Ри­сърч” пред­ста­ви ре­зул­та­ти­те от проуч­ва­не на об­щес­тве­ни­те наг­ла­си към ин­тег­ри­ра­но­то об­ра­зо­ва­ние на де­ца­та с ув­реж­да­ния

По­ле­ми­ки­те за за­ко­но­да­телс­тво­то за “па­мет­та­” - “ме­жду сво­бо­да­та да мис­лиш и за­дъл­же­ние­то да вярваш”, Лиляна Деянова,

Спомням си про­тес­та на еди­н тур­ски пар­ла­мен­та­рист, ко­га­то на 8 ноем­ври 2000 г. френ­ският Се­нат прие пред­ло­же­ние за за­кон, приз­на­ващ ар­мен­ския ге­но­цид от 1915 г