Обектив

Резултати

САЩ: Неспособност да се осигури справедливост за жертвите в Афганистан, Марта Методиева ,

В свое из­след­ва­не Хю­ман Райтс Уоч заяв­ява, че САЩ не са ус­пе­ли да раз­след­ват аде­кват­но мно­жес­тво­то слу­чаи на злоу­пот­ре­би със за­дър­жа­ни, из­вър­ше­ни и до­пус­на­ти от аме­ри­кан­ски­я вое­нен пер­со­нал в Аф­га­нис­тан.

Командири от суданската армия за освобождение атакуват цивилни, Марта Методиева ,

В края на януа­ри 2007г. хе­ли­коп­тер­ни кар­теч­ни­ци, су­хо­път­ни воен­ни си­ли и еди­н са­мо­лет Ан­то­нов са бом­бар­ди­ра­ли об­ласт на из­ток от Дже­бел Ма­ра, юже­н Дар­фур

THE INDEPENDENT Еврейското училище, в което половината ученици са мосюлмани, Марта Методиева ,

Учи­ли­ще “Цар Со­ло­мон” в Бир­мин­гам е про­гим­на­зия, в коя­то де­ца­та уча­т ив­рит, каз­ват ев­рей­ски мо­лит­ви, ядат ка­шер и разв­яват на­цио­нал­ния флаг на Из­раел. То­га­ва как мно­зинс­тво­то уче­ни­ци са пос­ле­до­ва­те­ли на ис­ляма?

Опи­тъ­т за про­ку­рор­ска ре­фор­ма - свет­ли­ни и сен­ки, Петя Вла­ди­ми­ро­ва,

Ко­га­то пре­ди го­ди­на пре­по­да­ва­телят по на­ка­за­телно пра­во в Со­фий­ския уни­вер­си­те­т Бо­рис Вел­чев зае най-ви­со­кия пост в дър­жав­но­то об­ви­не­ние, пър­во­то, кое­то се на­би в очи, бяха ог­ром­ни­те раз­ли­чия меж­ду не­го и пред­шес­тве­ни­ка му Ни­ко­ла Фил­чев

(Са­мо)уми­рот­во­ри­теля­т Поля Стан­че­ва, Вяра Ангелова,

На офи­циал­на прес­кон­фе­рен­ция в Гюр­ге­во, ми­нис­тъ­рът на вът­реш­ни­те ра­бо­ти Ру­мен Пет­ков е по­пи­тан да­ли ще бъ­де въз­ста­но­вен на ра­бо­та ше­фа на жан­дар­ме­рия­та Жив­ко Жив­ков