Обектив

Резултати

Русия: Изправяне на съд на извършилите нападения срещу активист за човешки права и журналисти, Марта Методиева ,

Влас­ти­те в Ин­гу­ше­тия трябва да из­правят на съд всич­ки от­го­вор­ни за по­боя над во­дещ ак­ти­вист за чо­веш­ки пра­ва и три­ма жур­на­лис­ти, при­зо­ва Хю­ман Райтс Уоч.

Бежанците, принуждавани да се връщат в Ирак, Марта Методиева ,

В свой док­лад Хю­ман Райтс Уоч твър­ди, че ли­ван­ски­те влас­ти аре­сту­ва­т ира­кски бе­жан­ци без ва­лид­ни ви­зи и ги за­дър­жат за неоп­ре­де­лен срок, за да ги вър­нат в Ирак.

Обръщение на Ирен Кан, генерален секретар на Амнести Интернешънъл, по случай Международния ден на човешките права, 2007, Марта Методиева ,

С наб­ли­жа­ва­не­то на 60-та­та го­диш­ни­на от Всеоб­ща­та дек­ла­ра­ция за чо­веш­ки­те пра­ва има­ме при­чи­на как­то за праз­ну­ва­не, та­ка и за прие­ма­не на но­ви пре­диз­ви­ка­телс­тва.

Арестите продължават, докато светът бездейства, Марта Методиева ,

Спо­ред но­вия док­лад на Хю­ман Райтс Уоч, през сеп­тем­ври 2007 г., в жес­то­ко­то по­ту­ша­ва­не на про­тес­ти­те на мо­на­си­те и на дру­ги мир­ни де­монс­тран­ти са би­ли уби­ти и аре­сту­ва­ни мно­го по­ве­че хо­ра, от­кол­ко­то бир­ман­ско­то пра­ви­телс­тво приз­на­ва