Обектив

Резултати

ОТ БХК, Български хелзински комитет,

В пос­лед­но вре­ме г-н Мак­сим Бен­ве­нис­ти, пред­се­да­тел на Ор­га­ни­за­ция­та на ев­реи­те в Бъл­га­рия “Ша­лом”, в някол­ко из­явле­ния (нап­ри­мер в гол­ямо ин­тер­вю във в-к “24 ча­са“ от 26 ноем­ври) лан­си­ра иде­ята за необ­хо­ди­мос­тта от дис­ку­сия и диа­лог за де­пор­ти­ра­не­то и из­пра­ща­не­то на смърт от уп­равл­ява­лия през те­зи го­ди­ни ре­жим в ла­ге­ри­те на смър­тта през 1943 г. на 11 343 ев­реи от то­га­ваш­ни­те “но­ви бъл­гар­ски зе­ми” Тра­кия и Ма­ке­до­ния.

Афганистан: Държавите от НАТО рискуват да станат съучастници в прояви на мъчения и изтезания, Марта Методиева ,

Пред­вож­да­ни­те от НА­ТО си­ли за меж­дуна­род­на взаи­мо­по­мощ (ИСА­Ф) в Аф­га­нис­тан из­ла­гат аре­стан­ти­те на рис­ко­ве от мъ­че­ния и тор­моз или дру­ги фор­ми на мал­тре­ти­ра­не от стра­на на аф­ган­ски­те влас­ти, каз­ва Ам­нес­ти Ин­тер­не­шъ­нъл в свой док­лад.

Roma, Romulus, Rromi, Romania, Сти­лиян Дея­нов,

Ог­раб­ва­не­то, из­на­сил­ва­не­то и убий­ство­то на ита­лиан­ска­та граж­дан­ка Джо­ва­на Ре­джа­ни на 31 ок­том­ври няма­ха съд­ба­та на ед­но от мно­го­то прес­тъп­ле­ния, ук­ра­си­ли пос­лед­на­та стра­ни­ца на някой жълт вес­тник и по­тъ­на­ли в заб­ра­ва