Обектив

Резултати

Китай: Реформата на Закона за принудително задържане е изключително важна за задълженията към човешките права във връзка с Олимпиадата в Пекин, Марта Методиева ,

В от­во­ре­но пис­мо до Пос­тоя­нния ко­ми­тет на ки­тай­ска­та за­ко­но­да­тел­на власт към На­цио­нал­ния на­ро­ден кон­грес Ам­нес­ти Ин­тер­не­шъ­нъл при­зо­ва­ва за прек­рат­ява­не на “Пре­въз­пи­та­ние­то чрез труд”(ПЧТ), фор­ма на за­дър­жа­не, сти­га­ща до че­ти­ри го­ди­ни, на­ла­га­на без об­ви­не­ние, про­цес или съ­де­бен раз­пит.

Иран: Освободете водещия защитник на правата на затворниците Ема­де­ди­н Ба­ги е вка­ран в зат­во­ра по по­ли­ти­чес­ки мо­ти­ви­ра­ни об­ви­не­ния, Марта Методиева ,

Хю­ман Райтс Уоч при­зо­ва ира­нски­те влас­ти не­за­бав­но да ос­во­бодят из­тък­на­тия за­щит­ник на чо­веш­ки­те пра­ва Ема­де­ди­н Ба­ги и да свалят по­ли­ти­чес­ки мо­ти­ви­ра­ни­те об­ви­не­ния сре­щу не­го.

Следствието по убийството на Политковска - голяма ПР акция, Емил Коен,

Пре­ди го­ди­на вес­тта за убий­ство­то на Ан­на По­лит­ков­ска мъл­ние­нос­но оби­ко­ли све­та и бе­ше въз­прие­та ка­то по­ре­ден сиг­нал за нас­тъп­ле­ние­то на ав­то­ри­та­риз­ма в Ру­сия