Обектив

Резултати

Мразещи циганите, отрицаващи Холокост, ксенофоби, хомофоби, анти-семити: Новата политическа сила на Европейския съюз, Марта Методиева ,

Ев­ро­пей­ски­те край­но­дес­ни, ксе­но­фоб­ски и ек­стре­мис­тки пар­тии прес­ко­чи­ха нов праг със спе­чел­ва­не­то на по­ве­че от всяко­га вре­ме за ре­чи, фи­нан­си­ра­не и по­ли­ти­чес­ко влия­ние в Ев­ро­пей­ския пар­ла­мент

В протести из целия свят се призовава за затварянето на Гуантанамо, Марта Методиева ,

На пе­та­та го­диш­ни­на от дей­нос­тта на За­ли­ва Гуан­та­на­мо ка­то зат­вор­ни­чес­ки цен­тър ми­лио­ни чле­но­ве и сим­па­ти­зан­ти на Ам­нес­ти Ин­тер­не­шъ­нъл по све­та се мо­би­ли­зи­ра­ха в се­рия от де­монс­тра­ции и проя­ви

Нов пра­во­за­щи­тен ин­стру­мент на ООН, Яна Домусчиева,

След пет­го­ди­шен под­гот­ви­те­лен пе­риод, на 13 де­кем­ври 2006 г. Об­що­то съб­ра­ние на Ор­га­ни­за­ция­та на обе­ди­не­ни­те на­ции прие Кон­вен­ция за за­щи­та на пра­ва­та на хо­ра­та с ув­реж­да­ния

На­ру­ша­ва ли ам­нис­тия­та об­щес­тве­ния до­го­вор?, Станимир Петров,

В сре­да­та на януа­ри някол­кос­то­тин зат­вор­ни­ци от Вра­ца и Пле­вен за­поч­на­ха про­тес­ти сре­щу ло­ши­те са­ни­тар­но-би­то­ви ус­ло­вия и из­диг­на­ха ис­ка­ни­я за по­мил­ва­не и ам­нис­тия