Обектив

Резултати

The Independent “Газа е затвор. На никого не е позволено да се движи. Вече всички гладуваме”, Марта Методиева ,

Га­за уми­ра. Из­раел­ска­та об­са­да на па­лес­тин­ска­та те­ри­то­рия е тол­ко­ва стег­на­та, че жи­те­ли­те й са на ръ­ба на гла­ду­ва­не­то

По­ли­цаи блъс­ка­ли въз­рас­тни, бол­ни и де­ца при съм­ни­тел­на ак­ция във Фи­ли­пов­ци, Христо Христов,

15 ко­ли, ав­то­бус с по­ли­цаи, кон­ни­ци и мо­то­рис­ти, оку­пи­ра­ха из­хо­ди­те на квар­тал “Фи­ли­пов­ци” ра­но сут­рин­та в 5 ча­са на 24 ав­густ, съоб­щи Са­шо Ди­мит­ров, ин­спек­тор по еко­ло­гия­та в кв. “Фи­ли­пов­ци”

"И ще ви направя ловци на хора...", Юлиана Методиева,

Приз­на­ние­то за уча­стие­то си в ели­тна­та есе­сов­ска­та ар­мия (Ва­фен-СС), кое­то нем­ският но­бе­лист Гюн­тер Грас нап­ра­ви пре­ди по­ве­че от ме­сец, проз­ву­ча за мно­гоб­рой­ни­те му по­чи­та­те­ли наис­ти­на шо­ки­ра­що

Гуан­та­на­мо е сим­вол на произ­вол­на власт, Бой­ко Боев,

След те­ро­рис­тич­ни­те ата­ки сре­щу сгра­ди­те на Све­тов­ния тър­гов­ски цен­тър и Пен­та­го­на през 2001 г. ад­ми­нис­тра­ция­та на пре­зи­ден­та Буш за­дър­жа ог­ро­мен брой ли­ца и от­кри мно­жес­тво зат­во­ри в САЩ и по све­та

Ими­гра­ция­та в Бъл­га­рия: мит и/или реал­ност, Милена Панайотова,

В из­вес­тен сми­съл е нео­би­чай­но да се пред­ставя кни­га, из­лязла от пе­чат пре­ди цяла го­ди­на, и все пак, по свой собс­твен на­чин, та­зи ре­цен­зия е съв­сем нав­ре­мен­на

По пътищата на бежанците, Еле­на Мел­ниш­ка,

В Бер­лин от 10-ти ав­густ из­лож­ба­та “Пъ­ти­ща по при­ну­да” (Erzwungene Wege) съ­би­ра ог­ро­мен брой по­се­ти­те­ли в не­гол­яма­та сгра­да на Крон­прин­цен­па­ле на бу­ле­вард “Ун­тер ден Лин­ден” №3

Об­щес­тве­на ин­форма­ция, но не съв­сем, Гергана Жулева,

На 9 май та­зи го­ди­на в Ню Йорк Об­що­то съб­ра­ние на Ор­га­ни­за­ция­та на обе­ди­не­ни­те на­ции (ООН) из­бра чрез тай­но гла­су­ва­не чле­но­ве­те на но­вия Съ­вет за чо­веш­ки пра­ва (СЧП)