Обектив

Резултати

Сценарии на произвола: по­пу­лиз­мът в бъл­гар­ска­та пре­са, Боян Знеполски ,

След пос­лед­ни­те пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри и осо­бе­но след мес­тни­те из­бо­ри в Со­фия все по­ве­че се го­во­ри, че бъл­гар­ска­та по­ли­ти­чес­ка сце­на е зав­лад­яна от по­пу­ли­зъм