Обектив

Резултати

Витнам: Бездомните деца в риск в навечерието на срещата на Азиатските страни, Марта Методиева ,

Пра­ви­телс­тве­на кам­па­ния, цел­яща да из­чис­ти ули­ци­те на Ха­ной от “скит­ни­ци” и “без­дом­ни­ци” пре­диз­вик­ва за­дър­жа­не­то на мно­жес­тво ски­та­щи се де­ца и вкар­ва­не­то им в цен­тро­ве, къ­де­то някои са би­ли би­ти или под­ла­га­ни на дру­ги фор­ми на злоу­пот­ре­ба с пра­ва­та им

Израел/Ливан: Още доказателства за тежки нарушения в конфликта между Израел и Хизбула подчертават спешната нужда от разследване, проведено от ООН, Марта Методиева ,

След но­ви раз­кри­тия Ам­нес­ти Ин­тер­не­шъ­нъл под­нов­ява при­зи­ва си към ООН за из­вър­шва­не­то на ед­но ща­тел­но и не­за­ви­си­мо раз­след­ва­не на на­ру­ше­ния­та на меж­ду­на­род­но­то ху­ма­ни­тар­но пра­во по вре­ме на таз­го­диш­ния кон­фликт меж­ду Из­раел и Хиз­бу­ла

Ев­ро­пей­ски­те коп­не­жи на Ор­хан Па­мук, Юлиана Методиева,

2005 го­ди­на се пре­вър­на в съ­щин­ски пик за по­пуля­рнос­тта на тур­ския пи­са­тел Ор­хан Па­мук, за ко­го­то ек­спер­ти каз­ват, че съ­че­та­ва ос­ман­ска­та из­ящност с ев­ро­пей­ски­те тра­ди­ции