Обектив

Резултати

Бягс­тво­то на ксе­но­фоб-ата­ка­та пред за­ко­на, Маргарита Илиева ,

На 23 май 2006 г. Во­лен Си­де­ров не се яви пред Со­фий­ския ра­йо­нен съд, за да приз­нае пуб­лич­ни­те си из­явле­ния, с кои­то уни­жа­ва хо­ра­та с мал­цинс­тве­на сек­суал­на ор­иен­та­ция и под­буж­да към дис­кри­ми­на­ция сре­щу тях