СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ: Юрист в Правната програма на БХК

|

БХК е най-голямата и дейна правозащитна организация в България.

Основна задача на Правната програма е воденето на стратегически дела пред вътрешните и международните съдилища – такива, които подобряват положението на цели категории хора, като променят системата. 

Основни акценти в работата на Правна програма са престъпленията от омраза; правната помощ за деца и възрастни с увреждания в социални и медико-социални институции; специализираната защита срещу дискриминация по всички основни защитени признаци (пол, раса, възраст, сексуална ориентация, увреждане и религия) във всички области на обществения живот, като правото на живот, свободата от нечовешко и унизително отнасяне и наказание, лична свобода и неприкосновеност, право на личен живот, свобода на изразяване, свобода на мирно събрание и на сдружаване, право на здравеопазване, право на образование и други основни граждански и социално-икономически права.

Изисквания:

Кандидатът/ката трябва да (изискванията са йерархично подредени):
- има юридически образование и правоспособност; 
- има желание да се труди и усъвършенства в правозащитната сфера;
- познава добре националното процесуално право. 

Предимство е, ако кандидатът/ката:
- е адвокат, още повече – с процесуален опит; 
- познава националното, европейското и международното право по правата на човека, както и практиката на наднационални юрисдикции като Европейския съд по правата на човека в гореописаната сфера на дейност на Правната програма;
- има практически юридически опит, особено в правозащитната сфера;
- владее английски език;
- владее юридически английски език; 
- владее френски език
- не на последно място – има правозащитни убеждения.

Какво предлагаме ние: 

- разнообразна работа по дела, правно застъпничество пред институциите, законодателния процес, обучения, теренни проучвания, правни изследвания, повишаване на обществената чувствителност по правозащитни проблеми;
- възможност да се учите от над 25-годишния всестранен опит на организацията;
- възможност да работите под наставничеството на международно признат експерт в антидискриминационното право;
- динамична работна среда в екип от мотивирани хора, споделящи каузите на правата на човека, в която етиката на взаимоотношенията е ценност;
- уважение към почивката и извънработното ви време;
- възможности за обучения и участие в международни събития на правозащитни теми в България и Европа;
- конкурентно възнаграждение.

За да кандидатствате за тази позиция, молим да изпратите до 22.09.2017 г. следните документи:

1. CV на български език;
2. Мотивационно писмо на български език;
3. Юридически текст до 10 стр. на български език, изготвен от Вас;
4. Юридически текст до 10 стр. на английски/ френски език, изготвен от Вас.

Изборът на нов член на Правната програма ще премине през три етапа:

1. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати/ки;
2. Те ще бъдат поканени на разговор в офиса на организацията;
3. Измежду всички поканени ще бъдат избрани един или двама.

Благодарим за интереса!