Аsylum.bg: Онлайн наръчник за хора, търсещи закрила в България

|

Завърши работата по съставянето на онлайн наръчник за процедурите по убежище и закрила в България(www.asylum.bg). Предназначен е за ползване основно от чужденци, търсещи закрила. На достъпен и разбираем език наръчникът дава информация за процедурата по регистрация на молба за убежище и международна закрила в България и по нейното разглеждане и решаване.

Автор на наръчника е адв. Илиана Савова, директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти при Български хелзинкски комитет (БХК). Изработен е по поръчка на Представителството в България на Върховния комисариат за бежанците към Организацията на Обединените Нации (ВКБООН).

Към момента наръчникът е достъпен на английски и български език, в рамките на 2014 г. ще бъде преведен и на арабски, фарси, френски и други езици според нуждите на търсещите закрила в България.

В наръчника се обясняват правата и задълженията на чужденците като кандидати за международна закрила докато се разглежда молбата им от административните или съдебни органи, както и при предоставяне на закрила под формата на бежански или хуманитарен статут. Описват се и стъпките, които следва да се предприемат заподаване на жалба до съд, ако бъде връчен отказ за предоставяне на статут.

Разглеждат се и някои специфични въпроси като другите форми на закрила, които могат да бъдат ползвани в България, видовете документи, събирането на семейство и особеностите на закрилата на непридружените деца. Накрая, наръчникът предоставя информация относно процедурите за доброволно връщане в държавата на произход.

Наръчникът е достъпен на www.asylum.bg.