Международни договори

Международни договори по правата на човека и хуманитарно право, по които България е страна

Договори в системата на Съвета на Европа

Договори в системата на ООН

Международна харта за правата на човека

Предотвратяване на дискриминацията

Права на жените

Права на детето

Робство, крепостничество, принудителен труд и подобни институции и практики

Права човека в правораздаването: защита на лица, на задържане или излежаващи присъда в затвор

Свобода на информацията

Свобода на сдружаване

Политиката в областта на заетостта

Брак, семейство и юношество

Гражданство, лица без гражданство, убежище и бежанци

Военни престъпления, престъпления против човечеството

Международно хуманитарно право