Други международни и местни документи

Престъпления от омраза

Психиатрия и права на човека

Съвет на Европа

Организация на обединените нации

Световна психиатрична асоциация

Малцинства

Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество

Затворени институции

Европейски правила за затворите